DEĞERLİ KATILIMCI; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

www.qnbeyond.com üzerinden paylaşacağınız iş fikirlerinizin / projelerinizin değerlendirilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi için ilettiğiniz kişisel verilerinizin bu amaçlar ile sınırlı kullanılması ve özel hayatınızın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Başvurunuz ile birlikte ilettiğiniz kişisel verileriniz, QNB Finansbank nezdindeki QNBEYOND tarafından tasarlanan ve yürütülecek program çerçevesinde; başvurunuzun oluşturulabilmesi / herhangi bir teknik aksaklık ya da başka bir nedenle tamamlanamayan başvurunuzun tamamlanabilmesi ve anılan programa dahil olabilmeniz ile QNB Finansbank iş süreçlerinin ve politikalarının planlanması ve icra edilmesi, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntüleriniz de dahil olmak üzere kişişel verilerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla QNB Finansbank tarafından, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. .

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla toplanan kişisel verileriniz; QNB Finansbank nezdindeki QNBEYOND tarafından size özel tasarlanan program çerçevesinde, bu programa dahil olabilmeniz amacı doğrultusunda, etkili çalışma yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, QNB Finansbank’ın Veri Sorumlusu olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar ile KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ana hissedarımız ve onun iştirakleri ile yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimize aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, QNB Finansbank tarafından www.qnbeyond.com da yayınlanan dijital başvuru formundan, e-posta, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişinizden, istihdam veya danışmanlık şirketlerinden, tarafınızdan ve buna benzer farklı kanallardan ve yukarıda detaylı olarak ifade edilen farklı hukuki sebeplere dayanarak; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla, yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi / yurtdışı Bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle QNB Finansbank iş süreç ve iç politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB Finansbank’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, şubelerimize yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile teslim edebilir, noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüze gönderebilir, güvenli elektronik imza ile qnbfinansbank@hs05.kep.tr adresine başvurabilir ya da Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com adresinden bize iletilebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
BAŞA DÖN

Çerez Kullanımı

Çerezler açıktır. Şu an web sitemizin tamamen optimize edilmiş halini görmektesiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.